Teme radionice su: Javne politike, metodologija analize, praćenje i zagovaranje javnih politika.

Na konferenciji će se predstaviti provedene aktivnosti i ostvareni rezulatiti projekta.

Teme koje će se obraditi su: Definiranje ciljeva, Procjena rizika u savjetovanju, Struktura razgovora i tehnike slušanja, Suportivne tehnike, Trening savjetodavnih vještina – bihevioralno-kognitivne tehnike.

Kroz radionicu pripadnici ciljne skupine savladali su teme: Interpersonalna komunikacija, Komunikacija s traumatiziranom osobom, Mentalno zdravlje pomagača, Strategije samopomoći, Trauma i tijelo. Usvojili su znanja i vještine komunikacije, osviješteni o rizicima koji se mogu pojaviti kod pomagača u procesu pomaganja, usvojili su strategiju samopomoći te uzročno.posljedičnu vezu traume i tijela te su podigli svoje kapacitete koje koriste u svakodnevnom radu s ranjivim skupinama, također, usvojili su način efikasnog komuniciranja čime pridonose rješavanju problema ranjivih skupina

Load more stories